Toetreden als nieuwe organisatie

Als organisator meedoen aan deze competitie vereist enige uitleg en enkele voorwaarden.

In de eerste plaats dient de organisatie te voldoen aan de eis dat deze valt onder de noemer “wapendragende overheidsinstelling”, hier wordt bedoeld politie, leger, douane of een dergelijk instituut.

In de praktijk kan het best zo zijn dat bijvoorbeeld de politieregio Amsterdam-Amstelland als organisator optreedt, doch de uitvoering en organisatie van de schietwedstrijd (mede) overlaat aan een in die regio gevestigde schietvereniging omdat zij zelf geen schietbaan beschikbaar hebben. Op de baan van die vereniging zou dan de wedstrijd gehouden kunnen worden. De schietbaan moet echter wel aan de eis voldoen, dat er op een afstand van minimaal 30 meter veilig geschoten kan worden, het liefst met meerdere schutters naast elkaar.

Bovendien zal er door de organiserende instantie voldoende bekwaam en deskundig personeel beschikbaar moeten zijn tijdens de wedstrijd. Hier wordt bedoeld personeel dat optreedt als baancommandant, tijdwaarnemer, griffier, medewerker telbureau, inschrijfbureau, scoreverwerker, jurylid, etc.

Voorts zal elke organisatie aan de overkoepelende EPP-organisatie jaarlijks een financiële bijdrage voldoen die afhankelijk is van het aantal schutters op de betreffende wedstrijd, met een minimum van € 50,00. Voor elke schutter boven de 100 wordt € 0,50 extra betaald. Deze bijdrage is bestemd om de kosten te dragen voor o.a. de Jaarlijkse Algemene Vergadering; het eremetaal; de schietschijven; de onderscheidingen; het bijhouden van de website, etc.

Als er een “nieuwe” organisatie toetreedt, wordt deze in de gelegenheid gesteld om een “proefwedstrijd” te organiseren. Deze wedstrijd telt (nog) niet mee in de competitie.

Tijdens deze wedstrijd wordt er door ervaren schutters van collegae organisaties bekeken of er een volwaardige organisatie aan de competitie kan worden toegevoegd. Gekeken wordt naar allerlei technische en organisatorische zaken, maar vooral en nadrukkelijk wordt op het aspect veiligheid gelet.

Op de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt een unaniem besluit vereist tot toelating als organisatie; als er ook maar één organisator tegenstemt, wordt er géén toelating verleend! Wordt wél toelating verleend, dan wordt de nieuwe organisatie opgenomen in de wedstrijdkalender. De wedstrijden worden dan op het internet bekendgemaakt.

De nieuwe organisatie verplicht zich de uitslagen van de wedstrijd op een door de EPP-organisatie beschikbaar te stellen Microsoft Excel bestand te verwerken en op de voorgeschreven wijze aan te leveren aan het Centraal Meldpunt EPP-uitslagen.

Momenteel bestaat de EPP-organisatie uit een wisselend aantal instellingen die jaarlijks hun wedstrijden organiseren.